Адитиви

6 posts

АДИТИВИ ЗА БИТУМЕНСКИ МЕШАВИНИ

Polycykle доаѓа од децениско искуство во полимерската индустрија и нивната употреба во градежништвото на патиштата. Експериментирањето и континуираното истражување доведоа до завршување на низа производи дизајнирани за подобрување на перформансите, животот и силата на патиштата.
Нашите адитиви успешно се користат кај повеќе компании кои работат на ниво на Европа, овозможувајќи создавање на битуменски конгломерати со најдобри физичко-механички перформанси, намалувајќи ги и трошоците за производство и загадувачките емисии во атмосферата.