Активатори

АКТИВАТОРИ

Активаторите за лепење POLYAD овозможуваат совршено лепење помеѓу агрегатите и битуменот, зголемувајќи го животот и отпорноста на асфалтирање на патот.

POLYAD
Животот на асфалтниот пат фундаментално зависи од лепењето помеѓу битуменот и агрегатите и е резултат на можноста битуменот да се спротивстави на статичните и динамичните стресови предизвикани од сообраќајот и дејството на атмосферските агенси како што се воздухот, светлината и водата. Сообраќајните и атмосферските агенси, сепак, влијаат на времетраењето на асфалтот, кој со тек на време трпи физички и хемиски промени, деформации и пукнатини. 95% од асфалтот се состои од мешавина на “камени агрегати” со специфична гранулометриска крива. Изборот на агрегати зависи од техничките барања што мора да ги има асфалтскиот слој. Хемиски тие можат да бидат „кисели“, во таков случај тие имаат својство на привлекување негативни полнежи на нивната површина, или пак „алкални“, во тој случај тие привлекуваат позитивни полнежи. „Киселите“ агрегати се карактеризираат со висока содржина на силика, додека „основните“ содржат карбонати.