Додатоци за емулзии

2 posts

POLYEM

Додатоци за битуменски емулзии
Додатоци за производство на битуменски емулзии со високи механички својства, исто така идеални за полимер модифицирани битумени.

ЕМУЛЗИИ
Емулзиите се дисперзија на течност во форма на многу мали капки (дисперзирана фаза) во друга неисцрплива течност (континуирана фаза). Битуменските емулзии се од типот „масло во вода“, каде континуираната фаза е вода, а дисперзираната фаза е битумен. Гледано под микроскоп, битуменските емулзии се појавуваат како сферични честички со променлив дијаметар од 0,1 до 10 микрони. Битуменските емулзии содржат од 50 до 70% битумен, а остатокот е вода. Битуменот и водата можат да формираат емулзија ако се мешаат, но веднаш да се спојат. Затоа емулзијата мора да содржи трета компонента за да биде стабилна – емулгатор, кој го одложува или избегнува одвојувањето на фазите. Емулзиите се состојат од молекули кои имаат и липофилен и хидрофилен дел. На битуменскиот/водениот интерфејс емулгаторот се ориентира себеси со хидрофилниот дел во водната фаза и со липофилниот дел во битуменската фаза.