Reach Us
COVID-19 Санитизер – Eco Asfalt

UVCAT УРЕД ЗА САНИТИЗАЦИЈА

Лесен за инсталирање и дезинфекција благодарение на фото-каталитичката технологија

За UVCAT

UVCAT го санитизира амбиенталниот воздух со режим од над 300 м³ на час (идеален за околини до 200 квадратни метри), овозможувајќи елиминација на патогени, алергени, мувла и загадувачи.

UVCAT значително ќе го подобри квалитетот на воздухот во околината во која работи.

За разлика од директното вбризгување на озон (O³) и UVC ламбите изложени во околини, UVCAT е особено погоден за канцеларии, продавници, барови, ресторани, спортски сали и хотели, бидејќи неговата постојана употреба е компатибилна со присуството на луѓе и животни. UVCAT овозможува континуирана елиминација на патогени и алергени.

Некои технички белешки

Санитизацијата со УВ зрачење има фотолитички ефект врз ДНК на микроорганизми како што се бактерии, мувла, квасец и вируси.Ултравиолетовата светлина е електромагнетно зрачење со бранови должини пократки од видливата светлина. УВ може да се подели во различни категории: кратката категорија (UVC) се смета за „УВ гермицидна“. На одредени бранови должини, УВ е штетно за бактерии, вируси и други микроорганизми. На бранова должина од 2537 Angstroms (254 nm), УВ ги уништува молекуларните врски во ДНК на микроорганизмите, произведува тимински димери во нивната ДНК, ги уништува и ги прави безопасни или го попречуваат нивниот раст и репродукција.

UVCAT го санитизира целиот третиран воздух

УВ емисиите се должат на специјалните естриктиви на гермицидно електромагнетно зрачење на точна должина. Најефективната бранова должина за дезинфекција е 254 nm. Санитаторот UVCAT испушта УВ главно со овие карактеристики со што го максимизира убиствениот ефект врз микроорганизмите како што се бактерии, молец, квасци и вируси.

Санитизација со ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ

Во присуство на ултравиолетово зрачење, фото-катализаторот е способен да генерира радикали и реактивни соединенија кои комуницираат со организми или хемикалии присутни во околината кои не се во контакт со фотокоталитичката површина; сето ова се случува со директен контакт  на овие супстанции до фотокалитичката површина која ги пренесува во внатрешни субстанции. АКТИВНИ СУБСТАНЦИ (вклучително и хидроген пероксид) ОВОЗМОЖУВУВАТ САНИТИЗАЦИЈА НА ПОВРШИНИТЕ (подови, маси, клупи и сл. …) ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА ВО КОГА Е UVCAT .

Заштитете се од COVID-19

ФОТОКАТАЛИТИЧНА САНИТИЗАЦИЈА

Фото-каталитичката санитација е поефикасна доколку е поголемо времето на контакт помеѓу активната површина и супстанцијата што треба да се нападне. UVCAT, презентирајќи особено голема фотокалитичка површина и во присуство на неговите 4 УВ-емитери, генерира санитизирачко дејство на целиот третиран воздух. Еден UVCAT инсталиран во околината може да канализира и повеќе од 300 m³ на големи места, како што се продавници, барови, ресторани или канцеларии.

Докажано е дека фотокотализацијата генерира инхибиторен ефект врз протеинските компоненти и ДНК на вирусите и бактериите, па покрај тоа, има деградирачки ефект против нестабилните органски соединенија. Фотокотализацијата е ефикасна во однос на поленот и спорите кои предизвикуваат алергии.

ГЛАВНИ ПРЕДНОСТИ НА UVCAT

Еден интегриран уред со УВ-фотокоталистички систем за санитизација е способен да го канализира воздухот. Со интегриран анализатор за квалитетот на воздухот, овозможено е автоматско управување со допир на екранот за контрола на уредот, без употреба на хемиски средства за дезинфекција.
Нема испуштање на потенцијално штетни материи во животната средина. Исто така е компатибилен во присуство на луѓе и животни, во околини како канцеларии, продавници, барови, ресторани, спортски сали и хотели. Има потреба од електрична енергија само за санитизирање на животната средина, го подобрува квалитетот на воздухот со намалување на загадувачите и алергените.

COVID-19 Санитизер