Машина за Пелети

Во десетгодишно истражувачко искуство во полимерниот сектор, тимот на POLYCYKLE успеа да развие постројки за пренамена на отпадот, особено на хетерогените пластични маси кои во моментот не можат да се рециклираат.

ЛИНИЈА

Техничка помош и поправка на асфалтни станици

МАШИНА ЗА ДОЗИРАЊЕ

POLYCYKLE ЛИНИЈА ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ХЕТЕРОГЕНИ ПЛАСТИКИ

Во десетгодишно истражувачко искуство во полимерниот сектор, тимот на POLYCYKLE успеа да развие постројки за пренамена на отпадот, особено на хетерогените пластични маси кои во моментот не можат да се рециклираат.
Токму од тие еколошки побуди во POLYCYKLE,направенисе постројки за трансформација на отпадот (при ниска температура и со минимална потрошувачка на енергија), во суровини за примарна и секундарна употреба,кои се користат за обликување, моделирање и истиснување на средни и големи дебелини како што се палети, кутии, оплати за градење, урбана опрема, хортикултура и др…
Овие постројки овозможуваат повторна употреба на ефикасен и профитабилен начин на мешаната пластика, којашто моментално нема можност за повторна употреба, како што е плазмиксот. Особено важен е успехот постигнат во обновувањето на целулозата за хартија.

ДОЗЕР МАШИНИ

Polycykle дизајнира и произведува автоматски дозери за адитиви на патиштата, како што се полимери, влакна и пигменти.

POLYCYKLE ДОЗЕРИ (model. POLYDOSE) ЗА ПОЛИМЕРИ И ФИБЕРИ

Polycykle дизајнира и произведува автоматски дозери за адитиви

POLYDOSE дозерите може да се инсталираат на која било линија за производство на битуменски мешавини, имаат големи капацитети на производство, моќни вентилатори и може да бидат опремени со системи за спречување на затнување, со цел да се овозможат прецизни и брзи дози без да се забави работата, дури и ако се поставени на голема оддалеченост од линискиот миксер.

За повеќе информации околу Дозерите или Асфалтните машини Ве молиме да не контактирате.