Reach Us
ЛИНИЈА – Eco Asfalt
Машина за Пелети

Со десетгодишно искуство на основачките членови во полимерниот секторот за полимери, POLYCYKLE разви оддел за обнова на отпадот, особено хетерогените пластични маси кои во моментот не се рециклираат.

ЛИНИЈА

МАШИНА ЗА МЕШАЊЕ АСФАЛТ

МАШИНА ЗА ДОЗИРАЊЕ

POLYCYKLE ЛИНИЈА ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ХЕТЕРОГЕНИ ПЛАСТИКИ

Со десетгодишно искуство на основачките членови во полимерниот секторот за полимери, POLYCYKLE разви оддел за обнова на отпадот, особено хетерогените пластични маси кои во моментот не се рециклираат.
Затоа беа реализирани постројки за трансформација на отпадот (при ниска температура и минимална потрошувачка на енергија) во суровини и втор секундарен материјал употреблив во обликување и моделирање истиснување на средни и големи дебелини како што се палети, кутии, конструкции за градење, компоненти за урбанистички мебел, расадници во градинарство и др…
Овие системи овозможуваат повторна употреба на мешаните пластични одпадни матерјали на ефикасен и профитабилен начин, пластики кои во моментов немаат можност повторно да се користат, како што е плазмиксот. Особено важен е успехот постигнат во обновувањето на пулпарот за хартија.

ДОЗЕР МАШИНИ

Polycykle дизајнира и произведува автоматски диспензери за адитиви на патиштата, како што се полимери, влакна и пигменти.

POLYCYKLE ДОЗЕРИ mod. POLYDOSE ЗА ПОЛИМЕРИ И ФИБЕРИ

Polycykle дизајнира и произведува автоматски диспензери за адитиви

POLYDOSE дозерите може да се инсталираат на која било линија за производство на битуменски мешавини, имаат големи капацитети на производство, моќни вентилатори и може да бидат опремени со системи за спречување на затнување, со цел да се овозможат прецизни и брзи дози без да се забави работата, дури и ако се поставени на голема оддалеченост од линискиот миксер.