POLYCYKLE FB50

ОПИС
Влакната базирани на целулоза овозможуваат стабилизирање на мешавини со висока содржина на битумен, а истовремено се подобруваат механичките својства. Специфичниот состав на FB50 влакното и форматот на пелети овозможуваат влакната лесно да се дозираат, хомогено  да се дисперзираат и добро да се мешаат за време на фазата на производство и ја олеснуваат неговата обработка за да се избегне одвојување на битуменот.

ПРИМЕНА
Влакната FB50 може да се користат во било која битуменска смеса, произведена со висок процент на битумен (SMA, дренажа).

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Се додава директно во миксерот на производствената постројка за време на фазата на производство, со употреба на автоматски дозер или со рачно дозирање.

ДОЗИРАЊЕ
Дозирањето зависи од природата на агрегатот и видот на битумен. Се користи од 0,5% во вкупната маса на смесата (од 5 кг на тон).

СКЛАДИРАЊЕ
Производот може да се чува 24 месеци во оригинално и затворено пакување на температура помеѓу 5 ° C и 30 ° C.

БЕЗБЕДНОСТ
Овој производ не е класифициран како опасен. За повеќе информации, видете го листот за податоци за безбедноста на производот, кој е достапен на ваше барање.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА
Нашите совети за употреба се засновани на нашето искуство и знаење и не вклучуваат претпоставки за сигурност за крајниот исход на процесот. Затоа, тие не ја исклучуваат одговорноста на клиентот преку превентивни тестови да ја провери соодветноста на производите за нивна употреба и за предвидените цели.

DOWNLOAD THE COMPLETE CARD