POLIMER PB25

ОПИС
Полимер PB25, заедно со обичен битумен, ја елиминира потребата да се користи полимерен битумен во процесот на производство на асфалт. За време на фазата на производство, тој ги модифицира карактеристиките и на битуменот и на агрегатите и овозможува зголемување на физичките и механичките карактеристики на асфалтот, без никакви промени во производните параметри. Има форма на снегулки, што овозможува лесна дисперзија и мешање при вообичаени температури на производство на асфалт.

ПРИМЕНА
Полимерот PB25 може да се користи во сите слоеви од патната конструкција врзани со битумен.

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Се додава директно во миксерот за асфалтната база за време на фазата на производство, со употреба на автоматски дозер или рачно дозирање.

ДОЗИРАЊЕ
Дозирањето зависи од карактеристиките на агрегатот и обично е 0,25-0,30% од вкупната маса на асфалт (2,5-3,0 кг на тон асфалт).

Складирање
Производот може да се чува 24 месеци во оригинално и затворено пакување на температура помеѓу 5 ° C и 30 ° C.

БЕЗБЕДНОСТ
Овој производ не е класифициран како опасен. За повеќе информации, видете го листот за податоци за безбедноста на производот, кој е достапен на ваше барање.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА
Нашите совети за употреба се засновани на нашето искуство и знаење и не вклучуваат претпоставки за сигурност за крајниот исход на процесот. Затоа, тие не ја исклучуваат одговорноста на клиентот преку превентивни тестови да ја провери соодветноста на производите за нивна употреба и за предвидените цели.

DOWNLOAD THE COMPLETE CARD

POLYCYKLE FB50

ОПИС Влакната базирани на целулоза овозможуваат стабилизирање на мешавини со висока содржина на битумен, а истовремено се подобруваат механичките својства. Специфичниот состав […]