POLYTHERM FO

ОПИС

POLYTHERM FO е додаток кој ја намалува температурата на мешање, вградување и компактирање до над 50°C. Тој е со еколошки предности и веднаш овозможува значително намалување на трошоците за производство.
Ја фаворизира адхезијата на битумен.
Го продолжува времето на транспорт, вградување и компактирање на битуменски конгломерати.
Дава поголема обработливост на битуменски мешавини (температури на мешање 160-180°C) за да се зголеми дијапазонот на дејствување на асфалтните компоненти до 200%.

АПЛИКАЦИЈА

POLYTHERM FO се користи при производство на топли битуменски
мешавини (температури на мешање 160-180°C) за да се зголеми дијапазонот на дејствување на асфалтните компоненти до 200%.
Употребата на POLYTHERM FO овозможува да се вклучат и до 50% мелени (гребени) асфалти во нови битуменски мешавини.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

POLYTHERM FO се додава директно во миксер на производната линија за време на фазата на мешање на асфалтот, со употреба на автоматски дозир. Алтернативно, може да се додаде директно во резервоарот за складирање на битумен во фаза на полнење со битумен.