ПРОИЗВОДИ

Широкиот спектар на развиени производи овозможува подобрување на перформансите, трајноста и отпорноста на патиштата. Тоа се адитиви чија употреба овозможува создавање на битуменски мешавини карактеризирани со одлични физичко-механички перформанси и кои, во исто време, се во можност да ги намалат трошоците за производство и емисиите на загадувачки материи во атмосферата.

Сега адитивите Polycykle успешно се користат од страна на разни компании кои работат во Италија и Европа, за изградба на сите урбани, приградски, автопати и аеродромски асфалтни мешавини.