POLYCYKLE FB50

P DRSHKRIMI

Fijet me bazë celuloze stabilizojnë përzierjet me përmbajtje të lartë bitumi, ndërsa përmirësojnë vetitë mekanike. Përbërja specifike e fibrave FB50 dhe formati i peletit lejojnë që fibrat të dozohen lehtësisht, shpërndahen në mënyrë homogjene dhe përzihen mirë gjatë fazës së prodhimit dhe lehtësojnë përpunimin e saj për të shmangur ndarjen e bitumit.

PERDORIMI

Fibrat FB50 mund të përdoren në çdo përzierje bituminoze, të prodhuara me një përqindje të lartë bitumi (SMA, kullimi).

METODA E P USRDORIMIT

Shtohet direkt në mikserin e impiantit të prodhimit gjatë fazës së prodhimit, duke përdorur një bombol me vrimë nxjerrëse automatike ose me dozim manual.

DOZIMI

Dozimi varet nga natyra e agregatit dhe lloji i bitumit. Përdoret nga 0.5% e masës totale të përzierjes (nga 5 kg për ton)

DOWNLOAD THE COMPLETE CARD