POLYCYKLE PB25

P DRSHKRIMI

Polimeri PB25, së bashku me bitumin e zakonshëm, eliminon nevojën për të përdorur bitum të polimerizuar në procesin e prodhimit të asfaltit. Gjatë fazës së prodhimit, ai modifikon karakteristikat e bitumit dhe të agregateve dhe lejon rritjen e karakteristikave fizike dhe mekanike të asfaltit, pa ndonjë ndryshim në parametrat e prodhimit. Ka formën e thekonve, gjë që lejon shpërndarjen dhe përzierjen e lehtë në temperaturat normale të prodhimit të asfaltit.

PERDORIMI

Polimeri PB25 mund të përdoret në të gjitha shtresat e ndërtimit të rrugës të lidhur me bitum.

METNYRA E P USRDORIMIT

Shtohet direkt në mikser në bazën e asfaltit gjatë fazës së prodhimit, duke përdorur një bombol me vrimë nxjerrëse automatike ose dozim manual.

DOZIMI

Dozimi varet nga karakteristikat e agregatit dhe zakonisht është 0.25-0.30% e masës totale të asfaltit (2.5-3.0 kg për ton asfalt)

DOWNLOAD THE COMPLETE CARD